Algemene voorwaarden Kids-support kindercoaching

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Trainingen, workshops, cursussen en lezingen, ofwel alle groepsprocessen die Kids-support aanbiedt, zullen hierna als “cursus” beschreven worden.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving

Kids-support richt zich op training en coaching van kinderen, hun ouders en professionele begeleiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Kids-support is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65377036.

Artikel 3. Prijzen en offertes

De tarieven die Kids-support hanteert zijn te vinden op onze website. Kids-support behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk of mondeling van op de hoogte worden gesteld.

Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Kids-support zal de afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL64RABO0177456620 t.n.v. Yvette Roosjen o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren een betaaltermijn van 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 5. Verzuimen betaling

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

6a. Ontbinding van de inschrijving voor trainingen / cursussen dient schriftelijk te geschieden.

Bij opzegging van de overeenkomst

Cursussen/ training:

Meer dan 3 kalendermaanden voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd.

Bij opzegging tussen 3 kalendermaanden en 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Bij opzegging binnen 6 weken voor aanvang van de cursus zal geen terugbetaling worden gedaan.

Dit geldt tevens wanneer de cursus voortijdig wordt beëindigd.

6b. Wanneer sprake is van een situatie van overmacht waardoor de cursist onmogelijk de cursus kan volgen zullen partijen zich inspannen de cursist alsnog de cursus op een ander moment te laten volgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Wanneer dit niet mogelijk is blijft punt 6a van kracht.

6c Wanneer de cursist een cursusdag niet aanwezig kan zijn, kan dit via e-mail of telefoon worden doorgeven, bij voorkeur minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is in overleg mogelijk. Inhalen van een les kan alleen in overleg en indien er plek is. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6d. Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Kids-support het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de opdrachtgever geen recht meer op terugbetaling van het cursusgeld.

Artikel 7. Niet nakomen afspraak

7a Wanneer een afspraak voor individuele begeleiding niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaats vindt schriftelijk te worden gecommuniceerd. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Kids-support spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.

7b Wanneer betaling voor cursussen niet binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is voldaan, dan zal de cursist worden uitgesloten van deelname. Het volledige factuurbedrag blijft in dat geval opeisbaar.

Artikel 8. Overige voorwaarden voor groepstrainingen, workshops en lezingen

Bij onvoldoende deelnemers behoudt Wegwijs zich het recht voor de cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Deelname aan een cursus van Kids-support geschiedt volledig op eigen risico. De cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Kids-support kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.

Kids-support is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Kids-support aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.

Artikel 10. Wijzigingen trainingsmateriaal

Kids-support heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een training van Kids-support. De inhoud van onze trainingen worden voortdurend up to date gehouden.

Artikel 11. Privacyverklaring

Op al onze overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk gesloten, geldt ons Privacybeleid dat te vinden is op onze website via www.kids-support.nl